17 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία

> περισσότερες πληροφορίες
17-18 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS5
Marine Meteorology-Handling Ships in Heavy Weather and Following / Quartering seas

> περισσότερες πληροφορίες
19-20 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS3
Navigating in Dense Traffic-Fishing Areas - Colregs and Loss Prevention

> περισσότερες πληροφορίες
23-24 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS4
Optimizing Skills in the Best and Safe use of ECDIS and Radars

> περισσότερες πληροφορίες
25-27 Οκτωβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2
BRM Refresh - Advanced Ship-Handling

> περισσότερες πληροφορίες