ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ > Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο >
Συμμετοχή και Πιστοποίηση


Συμμετοχή και Πιστοποίηση

Αξιολόγηση Σεμιναρίων Προοδευτικά
3 Ιανουαρίου - 18 Μαΐου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2018

"Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφάλεια"

Συμμετοχή: 9 άτομα (5 Αξ/κοί γέφυρας και 3 Στελέχη από εταιρείες-Μέλη)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-
ποιητικό
Καλό Πολύ Καλό ΄Αριστο
Ποιότητας - 12% - 63% 25%
Χρησιμότητας - 12% 25% 38% 25%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - - 37% 50% 13%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - 13% - 74% 13%


"Ασφάλεια"

Συμμετοχή: 33 ατόμων (12 Αξ/κοί  γέφυρας, 2 Αξ/κός μηχανής και 19 Στελέχη από εταιρείες-Μέλη και 1 άλλη ειδικότητα)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-
ποιητικό
Καλό Πολύ Καλό ΄Αριστο
Ποιότητας - - 4% 71% 25%
Χρησιμότητας - - 6% 61% 33%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - - 35% 56% 9%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - - 7% 26% 67%


"Πρόληψη της Ρύπανσης"

Συμμετοχή: 35 ατόμων (18 Αξ/κοί  γέφυρας, 7 Αξ/κός μηχανής και 10 Στελέχη από εταιρείες-Μέλη και 1 άλλη ειδικότητα)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-
ποιητικό
Καλό Πολύ Καλό ΄Αριστο
Ποιότητας - - - 44% 56%
Χρησιμότητας - - - 56% 44%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - 21% 28% 33% 17%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - - 2% 20% 78%


"Marine Environmental Awareness"

Συμμετοχή: 41 ατόμων (17 Αξ/κοί  γέφυρας και 10 Αξ/κοί μηχανής ΕΝ και 13 Στελέχη από εταιρείες-Μέλη και 1 Αξ/κοί από ΠΝΟ)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-
ποιητικό
Καλό Πολύ Καλό ΄Αριστο
Ποιότητας - - 4% 38% 58%
Χρησιμότητας - 4% 17% 45% 34%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 4% 4% 37% 40% 15%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - - 9% 22% 69%


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

HS1 “BRM”

Συμμετοχή: 35 ατόμων (30 Αξ/κοί  γέφυρας και 5 Αξ/κοί του Πολεμικού Ναυτικού)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας - - - 35% 65%
Χρησιμότητας - - 7% 27% 66%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
- - 9% 26% 65%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - 4% 48% 31% 17%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - - 4% 50% 46%


ΗS2 "Refresher BRM and Advanced Ship Handling"

Συμμετοχή: 30 ατόμων (28 Αξ/κοί  γέφυρας και 2 Αξ/κοί του Πολεμικού Ναυτικού)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας - - - 28% 72%
Χρησιμότητας - - - 40% 60%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
- - - 33% 67%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - - 22% 57% 21%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - - - 26% 74%


HS3 “Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas – COLREGs and Loss Prevention”

Συμμετοχή: 21 ατόμων (18 Αξ/κοί  γέφυρας και 3 Αξ/κοί του Πολεμικού Ναυτικού)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας - 2% - 34% 64%
Χρησιμότητας - - 2% 47% 51%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
- 2% - 33% 65%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - - 10% 50% 40%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - 2% 2% 36% 60%


HS4 “Optimizing Skills in the Best and Safe use of ECDIS and Radars”

Συμμετοχή: 4 Αξ/κοί από εταιρείες-Μέλη

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας - - - 50% 50%
Χρησιμότητας - - - 50% 50%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
- - -   100%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - - 50% 50% -
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - - - - 100%


HS5 “Marine Meteorology – Handling Ships in Heavy Weather and Following/Quartering seas”

Συμμετοχή: 12 Αξ/κών από εταιρείες-Μέλη και 2 Αξ/κών από Π.Ν.

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας - - - 48% 52%
Χρησιμότητας - - 8% 22% 70%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
- - - 15% 85%
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο - - 62% 38% -
Προσωπικής εξοικεί-ωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο - - 15% 15% 70%

 

___________________________________________________________________________________

Μεταξύ 1983 και 2017, συνολικά 19.210 Αξιωματικοί Καταστρώματος και Μηχανής, Στελέχη Εταιριών, Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού έχουν παρακολουθήσει 35 τέτοια ετήσια προγράμματα.

Πιστοποιητικά Συμμετοχής εκδίδονται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν την πλήρη διάρκεια σεμιναρίου. Στοιχεία σχετικά με συμμετοχή και πιστοποίηση παρέχονται στις Εταιρείες-Μέλη από τις οποίες οι συμμετέχοντες προέρχονται. 
|
 

|
|
|
|
|
     
 
COPYRIGHT © HELMEPA  |  All rights Reserved